Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Disclaimer

1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajoheni që të njejtat të përdoren nga Raiffeisen Insurance Broker Kosova Sh.P.K për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.


2. Raiffeisen Insurance Broker Kosova Sh.P.Ke gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga Raiffeisen Insurance Broker Kosova Sh.P.K.


3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit, mund të zgjasë deri në 48 orë.


4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit


•Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisenkosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë.


5. Kushtet, tarifat dhe sqarime shtesë ju lutemi kerkoni nga stafi i bankës gjatë aplikimit në zyret e Raiffeisen Insurance Broker Kosova Sh.P.K