Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Për ne

Foto nr.1

 

Raiffeisen Insurance Broker Kosova Sh.P.K është themeluar më 29.08.2013 në mënyrë që të ofrojë shërbime të ndërmjetësimit për klientët e saj në fushën e sigurimeve. Kompania është e lincensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, licencë sipas të cilës “Raiffeisen Insurance broker” Sh.p.k. autorizohet për kryerjen e aktivitetit të “Ndërmjetësimit (brokerimit) në Sigurime” konform rregullores së UNMIK-ut Nr.2001/25 mbi Lincecimin, Rregullimin dhe Mbikëqyrjen e Kompanive të Sigurimit e të Ndërmjetësuesve të Sigurimeve dhe Rregullen 5 mbi mënyrën e shitjes së prdukteve të sigurimeve dhe Licencimin e operatorëve të sigurimeve të detyrueshme. Kurse aktivitetin e saj e filloi që nga muaji Maj I vitit 2014.

Raiffeisen Insurance Broker Kosovo vepron si një ndërmjetësues gjatë përgatitjes së kontratave të sigurimit ndërmjet klientëve dhe kompanive të sigurimit.

Ne ndërmjetësomjë pako të sigurimimeve të përshtatshme për ju dhe kompaninë tuaj duke:

  • Negocuar marrëveshje me kushte dhe cmime preferenciale për klientët tanë
  • Analizuar dhe hulumtuar tregun e sigurimeve dhe rekomanduar sigurime adekuate për ju
  • Prezentuar ofertat në një mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme
  • Kontraktuar polica të sigurimit me Kompanitë e Sigurimeve më me renome në vendin tone

Bashkëpunimi me Raiffeisen Insurance Broker është zgjidhja më e mirë për ju dhe kompaninë tuaj, duke ndikuar drejtpërdrejtë në kursim të kohës. Në këtë mënyrë ju të mund te fokusoheni më teper në zhvillimin e biznesit tuaj.